Impresum

Уредник
Клелија Живковиќ
klelija@popup.mk

Контакт:
hello@popup.mk

Адреса за споделување настани:
nastani@popup.mk
Формат во кој треба да се сподели информацијата за настанот:
Име на настанот
Датум и време на одржување
Име на организаторот (организација, институција, индивидуа итн)
Краток опис на настанот (најмногу 100 зборови)
Визуелен материјал (фотографија, плакат и слично, во висока резолуција)

ФУТУРА 2/2 ДООЕЛ
ул. Орце Николов 63
1000 Скопје
Тел.: +389 2 3060 240 / + 389 2 3060 241
Fax.: +389 2 3060 242